fbpx

คอร์สเรียนภาษาจีน

Happy Chinese New Year

春节快乐

เราพร้อม

ผู้เรียนมากกว่า 3,000 คน 

สอบผ่าน HSK มากถึง 90% 

ใช้ทำงานหรือติดต่อธุรกิจได้ 100%

คุณไม่ต้องลองผิดลองถูก เราจะสอนเนื้อหาเน้นๆ ในสิ่งที่จำเป็นต้องรู้

ระดับ | 等级 

เน้น ฟัง + พูด

เน้น ไวยากรณ์

เน้น ทำงาน

คุณไม่ต้องลองผิดลองถูก เราจะสอนเนื้อหาเน้นๆ ในสิ่งที่จำเป็นต้องรู้

ระดับ | 等级 

เน้น ฟัง + พูด

เน้น ไวยากรณ์

เน้น ทำงาน

เน้น ทำงาน

在线测试