Chinese Books

หนังสือภาษาจีน

หนังสือภาษาจีน

Hanyu JiaoCheng | 汉语教程 |ฮั่นอวี่เจี้ยวเฉิง

290 บาท/เล่ม

ปกติ 350 บาท

HSK Standard Course | HSK 标准教程

textbook

490 บาท

ปกติ 690 บาท

workbook

250 บาท

ปกติ 290 บาท

หนังสือภาษาจีน การสนทนา

Conversational Chinese 301 | 汉语会话 301 句

หนังสือภาษาจีน ธุรกิจ

Winning in China | 赢在中国