ภาษาจีนเบื้องต้น

ระดับ เบื้องต้น

HSK 1

ภาษาจีนเบื้องต้น

ภาษาจีนเบื้องต้น

เรียนจบแล้ว
ใช้งาน
สถิติ
200
ผู้เรียน
20 %
ผ่าน HSK 1
0 %
ได้เต็ม
หลักสูตร

15

บทเรียน

60

บทสนทนา

150

คำศัพท์

200

รูปประโยค