ระดับกลาง

HSK 4

monthly

เรียนจบ HSK 4 แล้ว
ใช้งาน
สถิติ PandaChinese
200
ผู้เรียน
20 %
ผ่าน HSK 4
0 %
250/300 ↑
200
ผู้เรียน
20 %
ผ่าน HSK 4
0 %
250/300 ↑
หลักสูตร

20

บทเรียน

600

คำศัพท์

500

รูปประโยค