ข้อสอบ HSK 2020

Share to Friends:
Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin

ข้อสอบ HSK 1-6
ดาวน์โหลดได้ทุกชุด

ทีมงาน PandaChinese ได้รวบรวมคำศัพท์ ตัวอย่างข้อสอบ คำตอบ คำเฉลย ตั้งแต่ HSK ระดับ 1 จนถึง HSK ระดับ 6 จำนวนมากกว่า 100 ชุด

ตัวอย่าง ข้อสอบ ในหน้านี้ เป็นข้อสอบจริง สามารถดาวน์โหลดได้ทุกชุด ซึ่งจะช่วยในการเตรียมตัว หลังจากทำข้อสอบหลายชุดแล้ว คุณจะเริ่มคุ้นเคยกับคำถาม เนื้อหา และ รูปแบบที่จะเจอในเวลาสอบจริง

ประชาสัมพันธ์

ปูพื้นฐาน

HSK 1

เหลือ 3 ที่

ระดับต้น

HSK 2

เหลือ 5 ที่

ระดับกลาง

HSK 3

เหลือ 7 ที่

ระดับกลาง

HSK 4

เหลือ 2 ที่

ระดับสูง

HSK 5

เหลือ 4 ที่

ระดับสูง

HSK 6

เหลือ 6 ที่