fbpx

Panda Chinese

15 คำศัพท์คำถามในภาษาจีน ไม่รู้ไม่ได้

แจกฟรี!!! 

ebook “การสนทนาภาษาจีน” มูลค่า 490 บาท

เรียนภาษาจีนตัวต่อตัว

คำศัพท์คำถามในภาษาจีน สำคัญมากๆสำหรับใครที่เพิ่งเริ่มเรียนภาษาจีน จำนวนมีน้อย แต่ใช้ได้ทุกวัน และทุกสถานการณ์

ทีมงาน PandaChinese รวบรวมมาให้ และใช้คำศัพท์ในระดับเบื้องต้นมาแต่งเป็นประโยคง่ายๆ เพื่อเป็นตัวอย่าง หวังว่าเป็นประโยคกับผู้อ่านได้ครับ 

คำศัพท์คำถามในภาษาจีน

吗 ma ไหม

ดีไหม

好吗?

Hǎo ma?

 

ใช่ไหม

是吗?

Shì ma?

 

มีเวลาไหม

有时间吗?

Yǒu shíjiān ma ?

 

สะดวกไหม

方便吗?

Fāngbiàn ma ?

 

了吗 le ma แล้วยัง

กินข้าวแล้วยัง

吃饭了吗?

Chīfàn le ma ?

 

ถึงแล้วยัง

到了吗?

Dào le ma ?

 

เข้าใจแล้วยัง

明白了吗?

Míngbai le ma ?

 

什么 shénme อะไร

ซื้ออะไร

买什么?

Mǎi shénme ?

 

ทำอะไรอยู่

做什么呢?

Zuò shénme ne ?

 

กินอะไรดี

吃什么好?

Chī shénme hǎo ?

什么时候 shénme shíhou เมื่อไหร่

คุณจะกลับประเทศเมื่อไหร่

你什么时候回国?

Shénme shíhou huí guó ?

 

ไปเรียนต่อเมื่อไหร่

什么时候去留学?

Shénme shíhou qù liúxué ?

为什么 wèi shénme ทำไม

ทำไมลาออกแล้ว

为什么辞职了?

Wèi shénme cízhí le ?

 

ทำไมโดดเรียน

为什么逃课?

Wèi shénme táokè ?

 

ทำไมไม่มา

为什么不来?

Wèi shénme bù lái ?

谁 shéi ใคร

นี่คือของใคร

这是谁的?

Zhè shì shéi de ?

 

ใครบอก

谁说的?

Shéi shuō de ?

 

ใครมาก่อน

谁先来的?

Shéi xiān lái de ?

怎么 zěnme อย่างไร ยังไง

คุณรู้ได้ยังไง

你怎么知道?

Nǐ zěnme zhīdào ?

 

พวกคุณรู้จักกันยังไง

你们怎么认识的?

Nǐmen zěnme rènshi de ?

 

ประโยคนี้แปลยังไง 

这句话怎么翻译?

Zhè jù huà zěnme fānyì ?

怎么样 zěnme yàng เป็นไงบ้าง

ช่วงนี้เป็นไงบ้าง

最近怎么样?

Zuìjìn zěnme yàng ?

 

รสชาติเป็นไงบ้าง

味道怎么样?

Wèidao zěnme yàng ?

 

อันนี้เป็นไงบ้าง

这个怎么样?

Zhège zěnme yàng ?

哪 nǎ ไหน

ร้านไหนอร่อย

那家店好吃?

Nǎ jiā diàn hào chī ?

 

สีไหนสวย

哪个颜色好看?

Nǎge yánsè hǎo kàn ?

 

คุณชอบอันไหน

你喜欢哪个?

Nǐ xǐhuan nǎge ?

哪儿/哪里 Nǎr / nǎli ที่ไหน

ไปไหน

去哪儿

Qù nǎr ?

 

เจอกันที่ไหน

在哪儿见?

Zài nǎr jiàn ?

 

คุณเป็นคนที่ไหน

你是哪里人?

Nǐ shì nǎli rén ?

几 jǐ กี่

กี่โมง

几点

jǐ diǎn

 

กี่วัน

几天

jǐ tiān

 

กี่คน

几个人

jǐ ge rén

 

1 หยวนแลกได้กี่บาท

一块钱能换几铢?

Yí kuài qián néng huàn jǐ zhū ?

 

คุณจะไปกี่วัน

你要去几天?

Nǐ yào qù jǐ tiān ?

 

ตอนนี้กี่โมงแล้ว

现在几点了?

Xiànzài jǐ diǎn le ?

多少 duōshao เท่าไหร่

คุณจะเอาเท่าไหร่

你要多少?

Nǐ yào duōshao ?

 

ประเทศไทยมีกี่จังหวัด

泰国有多少个府?

Tàiguó yǒu duōshao ge fǔ ?

 

บริษัทคุณมีพนักงานกี่คน

你们公司有多少员工?

Nǐmen gōngsī yǒu duōshao yuángōng ?

多 duō แค่ไหน ขนาดไหน

ใหญ่ขนาดไหน

多大

duō dà

 

สูงแค่ไหน

多高

duō gāo

 

หนักขนาดไหน

多重

duō zhòng

多长时间/多久 duō cháng shíjiān / duō jiǔ นานแค่ไหน

ขับรถจากกรุงเทพไปภูเก็ต ต้องใช้เวลานานแค่ไหน

从曼谷开车去普吉,要多长时间?

Cóng Màngǔ kāichē qù Pǔjí, yào duō cháng shíjiān ?

 

สูงแค่ไหน

多高

duō gāo

 

คุณเรียนนานแค่ไหนแล้ว 

你学多长时间了?

Nǐ xué duō cháng shíjiān le ?